0 Στοιχεία

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος https://www.nissos.gr/ των «ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΗΣΟΣ» (εφεξής «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΗΣΟΣ»), αποτελούν ιδιοκτησία της Παγώνας Καπόλα (εφεξής «ατομική επιχείρηση» ή «επιχείρηση»), κάτοικος Αθηνών (οδός Σαρρή, αριθμός 14, 10553, ΑΦΜ 070554376). 

Τόσο στους παρόντες Όρους και στους Όρους χρήσης On-line Βιβλιοπωλείου που ακολουθούν καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική για τη Χρήση Cookies οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. 

Η χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΗΣΟΣ μπορούν να τροποποιούν και να αναπροσαρμόζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με μια απλή ανακοίνωση οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης μέσω του ιστοτόπου μας. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η πλοήγηση και η χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζονται για κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας ή τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους, αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ατομικής επιχείρησης, το οποίο διέπεται και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή, η πώληση, η μετάδοση, η διανομή, η έκδοση, η μετάφραση, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της επιχείρησης και μόνο για τμήματα του περιεχομένου αυτού. Σε περίπτωση που τέτοια άδεια τυχόν χορηγηθεί, απαιτείται επίσης συγκεκριμένη και ευκρινής αναφορά στην πηγή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δεν συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς.

Το ίδιο ισχύει και για τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν, η εμφάνιση των οποίων στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Οποιοδήποτε περιεχόμενο τυχόν εμφανίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή περιεχομένου

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση.

Υποχρεώσεις των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την περιήγηση και χρήση στον παρόντα ιστότοπο. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον δικτυακό τόπο ή να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της επιχείρησης.

Περιορισμός ευθύνης

Σκοπός του ιστοτόπου της επιχείρησης είναι η κατά το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει το περιεχόμενο σε προτροπή ή αποτροπή συγκεκριμένων πράξεων, τα δε στοιχεία που μπορεί ο χρήστης/επισκέπτης να βρει σε αυτόν ανανεώνονται και τροποποιούνται κατά βούληση της επιχείρησης και σύμφωνα με το σκοπό της. Η επιχείρηση, χωρίς να το εγγυάται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και εν γένει του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της επιχείρησης, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη, παρέχεται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

Διαφημίσεις κάθε μορφής που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Τέλος, η επιχείρηση δεν φέρει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης από επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους ούτε για τυχόν οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει η/ο επισκέπτρια/επισκέπτης / χρήστρια/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος ή η εταιρία.

Ευθύνη ως προς τη χρήση ιστότοπων τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος και η ατομική επιχείρηση δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση περί της διαθεσιμότητας του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών των τρίτων δικτυακών τόπων. Συνεπώς η παραπομπή δε δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης της επιχείρησης και πιθανά προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση σε δικτυακούς τόπους στους οποίους γίνεται παραπομπή, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, από όπου και οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για τους δικούς τους όρους χρήσης και να απευθύνονται σε περίπτωση οποιουδήποτε σχετικού προβλήματος. 

Κατά συνέπεια η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης λόγω της χρήσης ιστοτόπων τρίτων. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και η πρόσβαση και περιήγηση σε αυτούς ρυθμίζεται από τους ειδικότερους όρους που εντός αυτών περιγράφονται. 

Newsletters και διαδραστικότητα (συμμετοχή στο forum)

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ιστότοπου, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν στο δικτυακό τόπο, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής προκειμένου να κάνουν χρήση δικαιωμάτων ενημέρωσης και δια δραστικότητας, αποκτώντας πρόσβαση στα newsletters και στο forum. Με την εγγραφή, ο ιστότοπος μας αποστέλλει βάσει του δικού του προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, τον οποίο μπορεί ο χρήστης να βρει σε σύνδεσμο, στο τέλος κάθε μηνύματος. Το περιεχόμενο του Newsletter καθορίζεται από την ατομική επιχείρηση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΗΣΟΣ και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ατομική επιχείρηση είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών ή τρίτων προσώπων, προκειμένου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και τις Οδηγίες, Συστάσεις και Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατ’ εφαρμογή των νομικών βάσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης, την οποία παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies προκειμένου να κάνει πιο λειτουργική την περιήγησή σας (λειτουργικά cookies), για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των τυχόν διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Τα μη λειτουργικά (αναγκαία) cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους και για να μάθετε πώς μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα διαχειριστείτε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο