0 Στοιχεία

Αγγελος Αλετράς

Ο Άγγελος Αλετράς είναι σκη­νο­θέ­της και θεωρητικός του κινη­μα­τογράφου. Απόφοιτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθη­μα­τικών και Φυσικών Επι­στημών του ΕΜΠ και στη συνέ­χεια σπού­δα­σε κινηματο­γρά­­φο στο τμήμα Film and Media Pro­duction του Sheffield Hallam University. Εκπό­­­­­­­νησε τη διδα­κτορική του δια­τριβή στη Σχολή Αρχιτε­κτό­νων Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα τη χωρική έκφρα­ση του ανοί­κειου στον κινημα­τογράφο του Αντρέι Τα­ρκό­φ­σκι. Έχει σκη­νο­­­θετήσει ται­νίες μι­κρού μή­κους, ντοκιμα­ντέρ, μου­σικά βί­ντεο και διαφη­μιστικά. Διδάσκει κινηματο­­γραφικές σπου­δές στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο Μη­τροπολιτικό Κολλέγιο και στο με­ταπτυχιακό πρόγραμμα «Πο­λι­τ­ι­­­­σμικές και Κινη­­ματο­γρα­φικές Σπουδές» του Εθνικού και Καπο­δι­στριακού Πα­νε­­πιστημίου Αθη­ν­ών. Τα κύρια ερε­υνητικά του εν­διαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την κινηματογραφική αισθητική και τις θεωρητικές προσεγ­γίσεις του χώρου με έμφα­ση στην ανάλυση των μορ­φών αναπαράστασης και νοη­μα­τοδότησής του.

Αγγελος Αλετράς
Χώροι του ανοίκειου
Μετάβαση στο περιεχόμενο